Dėmesys Žmogui ir Žemei

Melioracija, tvenkiniai ir pralaidos, vandentiekis ir nuotekų tinklai, keliai ir aikštės, pamatai ir šlaitų sienos — žmogaus gerovei, žemės tausojimui.

Melioracijos grioviai

Melioracijos grioviai kasami, jei labai toli pratekantys natūralūs vandens telkiniai, į kuriuos būtų galima nutiesti drenažo vamzdžius-vandens rinktuvus. Melioracijos griovius su drenažo vamzdynų tinklu sujungia vandens rinktuvai, kuriais iš sausinamų žemės plotų atiteka į griovius perteklinis vanduo; iš melioracijos griovių vanduo patenka į pratekančius upelius. Vandens grioviai ir upeliai, į kuriuos nuteka iš sausinimo vietų vanduo, dar vadinami vandens imtuvais.

Melioracijos griovių paskirtis - pašalinti į pratekančius upelius iš melioruojamų laukų atitekėjusį vandenį. Priklausomai nuo atstumo iki artimiausios upės arba upelio, melioracijos griovio ilgis gali siekti iki 5-6 km. Atsižvelgus į žemės paviršiaus nuolydį, melioracijos grioviai dažniausiai yra tiesūs, nes posūkiuose lengviau kaupiasi vandens srovės nešamos šakelės, lapai, įvairios šiukšlės - visa tai trukdo pratekėti vandeniui ir efektyviai funkcionuoti drenažo sistemai.

Nauji melioracijos grioviai nuo LR nepriklausomybės laikotarpio pradžios praktiškai nekasami, nes juos tikslingiau atnaujinti ir į tuos pačius išvalytus bei renovuotus griovius suvesti perkloto drenažo vamzdyno vandens rinktuvus. Daugeliui Lietuvos respublikos melioracijos griovių yra apie 50 metų, ir tikėtina, kad, tinkamai juos prižiūrėjus, būtų galima eksploatuoti dar pusę amžiaus.

Kad melioracijos grioviai ilgai ir patikimai funkcionuotų, jie remontuojami, atnaujinami. Jei melioracijos griovių kraštai apaugę aukšta žole ar medžiais - žolė šienaujama, o medžiai genėjami arba iškertami, nes šaknys deformuoja ir užaklina atvirų griovių kraštus ir dugną, o lapai ir sausos šakelės kaupiasi ir trukdo normaliai pratekėti vandeniui.

Griovys pagilinamas iki 3 m gylio, išvalomas nuo dumblo, sąnašų, likviduojami bebrų veiklos padariniai. Iškasta žemė tvarkingai išlyginama, griovio krantai labai greitai apauga žole ir natūraliai įsilieja į melioruojamų plotų landšaftą.

Tai melioracijos griovių priežiūra, sutvarkymas, atnaujinimas - be laukų melioracijos darbų. Sistemingai prižiūrimus griovius užtenka atnaujinti kas kelis metus, o griovio krantų žolę šienauti rekomenduojama du kartus per metus. Esminis melioracijos griovio kokybės rodiklis: jei vanduo prateka - melioracijos sistema veikia; jei stovi - melioracijos griovį būtina valyti, nes jis savo funkcijos pilnai neatlieka.

Pažymėtina, kad melioracijos grioviais, arba kanalais, į vandens telkinius pateks iš sausinamų laukų ir cheminių medžiagų likučiai, todėl labai svarbu atsakingai naudoti chemines žemės ūkio paskirties medžiagas: trąšas, herbicidus, fungicidus, insekticidus ir kt. Nes cheminės medžiagos gali suardyti natūralią ekosistemos pusiausvyrą, tuo ženkliai pakenkdamos vandens telkinio būklei ir tuo pačiu žmogui. Neleistina ir griežtai draudžiama pajungti į melioracijos sistemą buitines nuotekas.